Büyük Anadolu Yurtları

KVKK Aydınlatma Metni

ÖZEL BÜYÜK ANADOLU YÜKSEKÖĞRENİM KIZ YURDU
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a)            Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak  ÖZEL BÜYÜK ANADOLU YÜKSEKÖĞRENİM KIZ YURDU (“BÜYÜK ANADOLU KIZ YURDU”) tarafından, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
BÜYÜK ANADOLU KIZ YURDU’nun, 6698 Sayılı Kanun uyarınca,
E-posta adresi : info@buyukanadoluyurtlari.com
Telefon           : 0312 232 70 36

b)           Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan;
•             Yurt işletmesinin ifası için öngörülen bilgilerin saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
•             Kayıt ve konaklama süreçlerinin planlanabilmesi için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
•             Misafir ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
•             Üye talep ve şikayetlerinin takibi süreçlerinin yürütülmesi,
•             Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
•             Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
•             Konaklayacak kişilere sunulacak hizmetler ve yan haklara ilişkin süreçlerin takibi ve icrası,
•             Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
•             Finans ve muhasebe işlerinin takibi ve icrası,
•             Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

c)            İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Yurdumuzun hizmet aldığı şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.       

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz BÜYÜK ANADOLU KIZ YURDU tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak;  elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; işbu metinde kısaca yer verilen amaçlarla sınırlı olarak İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, verilerinizi işleme amacımıza sebep diğer yasal düzenlemeler ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.    

 

d)           İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
İlgili kişi olarak, https://www.buyukanadoluyurtlari.com web adresinde yer alan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; info@buyukanadoluyurtlari.com e-mail adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu BÜYÜK ANADOLU KIZ YURDU, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BÜYÜK ANADOLU KIZ YURDU METAL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişi olarak;  
•             Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•             Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•             Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•             Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•             Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•             İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•             İşbu 13.1. madde (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•             İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•             Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.